משרד החוץ

קונסולרית

הודעת משרד החוץ לישראלים השוהים באוקראינה

* עדכון גרסת סקר מתאריך 27/1/2022 (שימו לב: מי שהגיש את הטופס בגרסה הקודמת - אין צורך למלא ולהגיש בשנית) *

* Доповнення до попередньої версії анкети від 27/1/2022 ( Будь ласка, зверніть увагу: тим, хто заповнив попередню версію не потрібно заповнювати цю анкету знов) *

*Дополнение к предыдущей версии анкеты от 27/1/2022 ( Пожалуйста, обратите внимание: тем, кто заполнил предыдущую версию анкеты не нужно заполнять ее заново) *

 

 

שלום רב,

לאור המצב באוקראינה ממליצים לאזרחי ישראל השוהים במדינה למלא את הפרטים מטה.

נא מלאו את הסקר, עבור כל בן משפחה (שהינו אזרח ישראלי) בנפרד, כולל ילדים מתחת לגיל 18.
אם ישנם גם בני משפחה נלווים מקרבה ראשונה, שאינם אזרחים ישראלים, ושוהים באוקראינה - נציג המשפחה ימלא גם מידע זה בסקר (בפרק "קרבה ראשונה שאינם אזרחים ישראלים").

בברכה,

האגף לעניינים קונסולריים

משרד החוץ

 

***** 

В світлі ситуації, що склалася в Україні радимо ізраїльтянам, які перебувають в Україні, заповнити нижченаведену анкету. ‎‏

Будь ласка, заповніть анкету на кожного члена родини (який є громадянином Ізраїлю), включно із неповнолітніми дітьми, молодшими за 18 років.

Якщо є близькі родичі, які не є громадянами Ізраїлю, і вони перебувають в Україні – один з представників родини також має внести цю інформацію до анкети (в розділі «Родичі першого ступеню, що не є громадянами Ізраїлю»).

З найкращими побажаннями,

Відділ консульських справ Міністерство закордонних справ Ізраїлю

 

*****

 

В свете сложившейся в Украине ситуации, рекомендуем израильтянам, находящимся в Украине, заполнить нижеприведенную анкету.

Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи (являющегося гражданином Израиля), включая несовершеннолетних детей младше 18 лет.

Если у вас есть родственники первой степени родства, не являющиеся гражданами Израиля и находящиеся с вами в Украине – один из представителей семьи тоже должен внести эту информацию в анкету (в разделе «Родственники первой степени родства, не являющиеся гражданами Израиля»)

С наилучшими пожеланиями,

Консульский отдел Министерство иностранных дел

* Fields marked with an asterisk are required

Leave this field blank