המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

טופס הגשה - קול קורא "פריפריה חכמה" - התקנת אמצעי "ערים חכמות"

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

שלום רב,

דף זה נועד להגשת בקשות במסגרת קול קורא "פריפריה חכמה" - התקנת אמצעי "ערים חכמות" בלבד.

ערוץ זה נועד להגשה מקוונת לרשות מקומית, שלא הגישה בקשתה במסירה ידנית.

בכל מקרה בו תימצאנה בקשת רשות שנתקבלה במסירה ידנית וגם בקשה מקוונת, תזכה להתייחסות רק הבקשה שנתקבלה באופן מקוון.

האחריות על הגשת בקשה תקינה ומלאה חלה על הרשות המקומית, ומחובתה לוודא קבלת דוא"ל בדבר העלאה תקינה של קבצים. תשומת לב הרשויות המבקשות לנספחים הרלוונטיים לטיב הבקשה.

היכן שנדרש להעלות מספר אסמכתאות כקובץ אחוד, יש לאגד את אותן אסמכתאות לכדי קובץ אחד ולהעלותו. 

מובהר כי דוא"ל זה מאשר כי הקובץ הועלה, אך לא את תקפות תכולתו, ובוודאי אין בו משום אישור הבקשה.