Ministry of Innovation, Science and Technology

מלגות לסטודנטים לתארים שני או שלישי ומשתלמים לפוסט-דוקטורט המשרתים במילואים באופן פעיל

logo

 קול קורא למלגות לסטודנטים לתארים שני או שלישי ומשתלמים לפוסט-דוקטורט המשרתים במילואים באופן פעיל.

הקול הקורא מופנה לנשים וגברים כאחד.

בטרם הנכם ממלאים את טופס ההגשה אנא ודאו כי בידכם הצרופות הבאות:

  1. צילום תעודת זהות / מסמך המעיד על היות המשתלם אזרח ישראל, תושב קבע או בעל מעמד עולה (כמוגדר במשרד הפנים).
  2. אישור לימודים עבור שנת תשפ"ג ובו מופיע אישור כי המבקש לומד באחד מהתחומים: מדעי הטבע, הנדסה ומקצועות הרפואה.
  3. העתק תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף.
  4. אישור רשמי המופק מאתר המילואים ובו פירוט כמות ימי המילואים בפועל ב-12 החודשים האחרונים בין התאריכים 1.8.2022-1.8.2023.
  5. אישור ניהול חשבון בנק.

המועד האחרון להגשת הבקשות על ידי המשתלמים הוא יום רביעי, ה- 20.9.2023, עד השעה 15:00.

לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני המשתלמים ולא תהיה אפשרות עוד להגיש בקשות.

  בקשות אשר תגענה באיחור או שלא תוגשנה בהתאם למפורט לעיל, תדחינה על הסף.

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם פרטי (בעברית)

שם משפחה (בעברית)

שם פרטי (באנגלית)

שם משפחה (באנגלית)

מספר ת"ז

מוסד לימודים

סוג התואר

סוג התואר

תחום מחקר

תחום מחקר

שם הפקולטה

להזכירך, זכאים להגיש - סטודנטים לתארים מתקדמים (שני/שלישי/ ופוסט דוקטורט) מחקריים בתחומים מדעי הטבע, ההנדסה ומקצועות הרפואה

מין

מין
כתובת מגורים

עיר/ישוב מגורים

עיר/ישוב מגורים

עיר/ישוב מגורים

הזן במידה ושם הישוב לא מופיע ברשימה

רחוב

מספר בית / דירה

כתובת דוא"ל

טלפון נייד

טלפון נייד

טלפון

דרגה צבאית

מספר אישי

יחידה צבאית

פרטי חשבון בנק

מספר הבנק

לדוגמה, בנק לאומי=10, בנק הפועלים=12, בנק מזרחי-20 וכד'

מספר סניף

מספר חשבון בנק

יש לצרף את הקבצים הבאים:

על שמות הקבצים להיות באנגלית בלבד

צירוף קבצים

צילום תעודת זהות / מסמך המעיד על היות המשתלם אזרח ישראל, תושב קבע או בעל מעמד עולה (כמוגדר במשרד הפנים)

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 10 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

אישור לימודים עבור שנת תשפ"ג ובו מופיע אישור כי המבקש לומד באחד מהתחומים: מדעי הטבע, הנדסה ומקצועות הרפואה

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 10 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

העתק תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 10 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

אישור רשמי המופק מאתר המילואים ובו פירוט כמות ימי המילואים בפועל ב-12 החודשים האחרונים בין התאריכים 1.8.2022-1.8.2023

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 10 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

אישור ניהול חשבון בנק

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 10 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

הערות:

Leave this field blank