הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

רשיון לשימוש עצמי (ללא זכות הפצה) מסוג Public Use File  - PUF

תנאי הרשיון

 

 

 

1.       הענקת רשיון

            מדינת ישראל באמצעות משרד ראש הממשלה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: הלמ''ס), מצד אחד, מעניקה בזה לצד השני, שפרטיו מפורטים                      בטופס הנ"ל, רשיון לעשות שימוש בפרסום, בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

 

 

2.       זכויות יוצרים

            זכויות היוצרים בפרסום שייכות ללמ''ס

 

          

3.       תנאי שימוש
 

א.        בכפוף לדיני זכויות היוצרים של מדינת ישראל, ובכפוף לתנאים המפורטים ברשיון זה, ניתן בזה למשתמש רשיון שימוש לא בלעדי, לעשות שימוש בפרסום

           בהתאם לתנאים המנויים ברישיון זה.

 

ב.         המשתמש לא יעשה ולא ינסה לעשות זיווג נתונים ("data linking") בין הפרסום לבין כל קובץ פרט אחר. המשתמש לא יעשה, ולא ינסה לעשות

            שימוש בפרסום או בתוצאות השימוש בו, ולא יטען שעשה שימוש בפרסום או בתוצאות כאמור, כדי להשיג או לגלות מידע אודות אדם מזוהה כלשהו. לעניין 

            רישיון זה, "אדם" – לרבות עסק ותאגיד.

 

ג.          המשתמש לא יעשה כל סילוף, פגימה או שינוי אחר בנתונים הכלולים בפרסום, ולא יעשה כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לפרסום, העלולה

             לפגוע בכבודה או בשמה של המדינה או של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

ד.         המשתמש רשאי לצטט מתוך הפרסום בתנאי שיציין כי המקור הוא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

ה.         המשתמש רשאי לעשות שימוש בפרסום באמצעות יותר ממחשב אחד שברשותו.

 

ו.          המשתמש רשאי להעתיק את הפרסום למחשבים שברשותו לצורך השימוש בו.

 

ז.          מלבד האמור לעיל, אין המשתמש רשאי למסור את הפרסום לשימוש גורם אחר או להפיץ אותו לציבור, בין על גבי מדיה מגנטית, בין

            אם בכתב ובין אם בהפצה ברשת מחשבים, לרבות דרך האינטרנט.

           

ח.         המשתמש לא יעביר לאחר את זכויותיו על פי רשיון זה ללא הסכמת איש הקשר בלמ''ס מראש ובכתב.

 

ט.        אין בהוראות רשיון זה כדי לגרוע מכל זכות על פי דין המוענקת למשתמש לעשות טיפול או שימוש הוגן בפרסום, כולל הדפסת דפים בודדים מן הפרסום

            לשימוש עצמי.

 

י.        כל אחד מסעיפי הרישיון לעיל מהווה תנאי יסודי לרשיון זה.

 

 

4.        אחריות
 

א.         המשתמש בלבד אחראי לדרך בה יעשה שימוש בפרסום.

 

ב.         הלמ''ס איננה אחראית לכך שהפרסום יענה לצורכי המשתמש.

 

ג.          המדינה לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, בין ישירים ובין עקיפים, אם נגרמו למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה מן השימוש בפרסום.

 

ד.         המדינה איננה אחראית לכל שינוי בפרסום שנעשה על ידי המשתמש או צד ג'.

 

 

5.       אחריות משתמש שאינו אדם יחיד
 

א.        במידה שהמשתמש הינו עסק, שותפות, גוף מאוגד, גוף סטטוטורי, גוף ציבורי או כל גוף אחר, הוא ישא באחריות למעשיהם ולמחדליהם של משתמשי הקצה

            מטעמו בהקשר קיום תנאי רשיון זה, והפרת תנאי מתנאי רשיון זה על יד משתמש קצה תיחשב כהפרה על ידי המשתמש עצמו.

 

ב.        משתמש כאמור בסעיף קטן א' לעיל ימנה אדם האחראי לוודא קיום הוראות רשיון זה. סעיף קטן זה הוא תנאי יסודי לרשיון זה.

 

 

6.        קיום תנאי רשיון
 

א.         המשתמש יאפשר ללמ''ס, באמצעות נציגה, לוודא קיום תנאי רשיון זה בכל זמן סביר ובתיאום מראש.

 

ב.         סעיף זה מהווה תנאי יסודי לרשיון זה.

 

 

7.        העדר בלעדיות
 

            הלמ''ס שומרת לעצמה את הזכות להמשיך ולהשתמש בעצמה בפרסום ולאפשר לכל גורם אחר לעשות שימוש בו.

 

 

8.        תקופת הרשיון
 

            רשיון זה איננו מוגבל בזמן, בכפוף לאמור בסעיף 9 להלן או צוין אחרת בסעיף 4.

 

 

9.       סיום הרשיון
 

           נסתיימה תקופת רשיון זה (ברשיון המוגבל בזמן), או בוטל רשיון זה עקב הפרתו, יחדל המשתמש מלעשות שימוש כלשהו בפרסום וימחק את הפרסום

           ממערכת המיחשוב שלו. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד על פי דין שהמדינה זכאית לו עקב הפרת תנאי רשיון זה על ידי המשתמש.

 

 

 

לחזרה לדף קבצים לשימוש הציבור (PUF - Public Use File) באתר הלמ"ס

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

מצהיר/ה כי קראתי את תנאי הרשיון הנ"ל ומסכים/מה לכל תנאיו.

מצהיר/ה כי קראתי את תנאי הרשיון הנ"ל ומסכים/מה לכל תנאיו.

נושא הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

נושא הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

אוכלוסייה - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

אוכלוסייה - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

סקר כוח אדם - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

סקר כוח אדם - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

סקרי הוצאות והכנסות משק הבית - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

סקרי הוצאות והכנסות משק הבית - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

סקר חברתי - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

סקר חברתי - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

תאונות דרכים עם נפגעים - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

תאונות דרכים עם נפגעים - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

ספירות תנועה - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

ספירות תנועה - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

סקר בריאות - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

סקר בריאות - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

סקר חוסן אזרחי בימי קורונה - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

סקר חוסן אזרחי בימי קורונה - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

סקר ארוך טווח - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

סקר ארוך טווח - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

כספים והון - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

כספים והון - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

חינוך והשכלה - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

חינוך והשכלה - שם הקובץ הרצוי (ניתן לבחור יותר מאחד)

מטרת השימוש בקובץ

שם פרטי ומשפחה

ת.ז

טלפון

טלפון

Type

טלפון

שלוחה:

כתובת דוא"ל

משתמש מטעם

משתמש מטעם

הזן אחר ...

מקום עבודה / תפקיד / אחר

צירוף צילום ת.ז

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 2 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

Leave this field blank