משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אגף א' אקולוגיה

דיווח על הזנחת עיבוד קרקע חקלאית

שם הישוב

גוש

חלקה

סוג גידול

דונמים

תמצית הארוע

פרטים מזהים של בעל הקרקע

שם פרטי ושם משפחה

תאריך

Leave this field blank