Ministry Of Tourism משרד התיירות

חווית התייר

הגשת מסמכים למארגני תיירות נכנסת עבור פיילוט ביקור לקבוצות תיירים

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

* שם סוכנות/ סוכן

* ח.פ/ ע.מ/ ע.פ.

* שם ממלא הטופס - שם מלא

* מספר תעודת זהות

* תפקיד בסוכנות

* טלפון

* כתובת דוא"ל

* אישורים כי הסוכן הינו תאגיד הרשום בישראל, או יחיד שהינו תושב ישראל

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

* אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו– 1976

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

* אישור רואה חשבון על כך שהסוכן הינו בעל מחזור שנתי מתיירות נכנסת של 250,000$ (מאתיים וחמישים אלף) דולר ארה"ב בשנת 2019, או בממוצע בשלוש השנים שקדמו לשנת 2020(לעניין זה שער הדולר הקובע הינו שערו היציג ביום רביעי ה-19.5.2021, ח' בסיוון התשפ"א)

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

* אני הבעלים/המנהל של סוכנות הנסיעות מצהיר שלא פעלתי בדרך המהווה עבירה על חוק שירותי תיירות התשל"ו-1976 או תקנות שהותקנו מכוחו, ולא הורשעתי ב-5 השנים האחרונות בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כסוכן נסיעות/כבעלים/כמנהל של סוכנות נסיעות.

Leave this field blank